PRUP adviezen en bezwarennota

FORMELE REACTIE (ADVIEZEN & BEZWAREN) op de

STARTNOTA 'AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED GERAARDSBERGEN

Betreffende: PLANGEBIEDEN op het grondgebied SCHENDELBEKE

Datum: 30 juni 2021

Wenst u betrokken te worden bij onze verdere stappen of wenst u op de hoogte gehouden worden van het vervolg: bezorg ons uw mailadres via dorpsraadschendelbeke@outlook.be  Graag "PRUP" als trefwoord gebruiken

Werkten mee aan deze nota:

 • 'aanpalenden' van de verwevingszone: Buyl Isabel en Neybergh Davy
 • namens de dorpsraad: Carton Rudi, Mariën Mark, Pieters Bernard, Van Der Hoeven Dieter en Van Eenooghe Marc

· Situering van deze formele reactie binnen het planningsproces én hoe we verder willen participeren.

· Situering van deze formele reactie

Onderstaande 'adviezen en bezwaren' laten zich in de huidige fase van het planningsproces eerder lezen als 'kansen/uitdagingen en bedreigingen'. We wensen dan ook uitdrukkelijk dat deze worden opgenomen in de 'scopingnota' én dat deze ook als basis dienen en worden geconcretiseerd in een definitiever voorontwerp.

Let wel: bij de herbestemming van het 'woonuitbreidingsgebied' (juridische toestand op vandaag) in de zogenaamde verwevingszone formuleren we de bedreigingen wel uitdrukkelijk als 'bezwaren'. Hier zijn de meningen vrij unaniem.

· Hoe willen we verder participeren?

Deze formele reactie geldt evenzeer als een uitgestoken hand om verder betrokken te worden tijdens het planningsproces. En dit hoeft zeker niet te wachten tot het volgende - wettelijk bepaalde - openbaar onderzoek.

Bij de opmaak van het volgende voorontwerp (begin 2022) worden we graag reeds betrokken. In een telefoontje (9 juni 2021) met ruimtelijke planner Patrick Wohlmutter werd deze mogelijkheid reeds besproken en kan er wellicht een 'werkatelier' plaatsvinden. We gaan dit zeker opvolgen.

Voorafgaand aan het volgende 'openbaar onderzoek' willen we graag dat de periode pas start wanneer iedere Schendelbekenaar (de kans heeft gehad) de nodige informatie heeft kunnen raadplegen. Dit maakt dat we effectief 60 dagen de tijd hebben om één en ander te onderzoeken en een gemotiveerd - en ruim gedragen - standpunt te bepalen.

Bij de informatieverstrekking en de bekendmaking wil de dorpsraad graag haar rol spelen. Dit hebben we in het verleden altijd zo gesteld. We willen geen herhaling meer van de selectieve bedeling zoals ze nu gebeurde. De toekomst van Schendelbeke belangt iedereen aan.

De Schendelbekenaren kijken 'met argusogen' het volgende voorontwerp tegemoet. En het hoeft wellicht niet gezegd dat de 'aanpalenden' van de verwevingszone nu wel wakker geschud zijn.

· Schendelbeke dorp

We herhalen hier graag even wat jullie in de startnota op pagina 106 schrijven: 'Bij alle nieuwe ontwikkelingen en transformaties is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de identiteit van Schendelbeke. Het is in de eerste plaats een dorp waar de menselijke schaal en de link met het landschap cruciaal zijn. Gedurende decennia heeft de kern van Schendelbeke zich verder afgekeerd van het omliggende, weidse landschap.'

Voor ons is het duidelijk dat alle (potentiële) plangebieden op het grondgebied Schendelbeke - en zelfs daarbuiten - 'onlosmakelijk' met elkaar verbonden zijn. Elke ontwikkeling buiten het dorp (verwevingszone, de driehoek en het huidige bedrijventerrein) heeft een impact op de leefkwaliteit van het dorp zelf. We zoeken graag mee naar de meerwaarde/lusten maar zijn ook niet blind voor de (onvermijdbare?) lasten.

In de startnota schrijven jullie dat de bevolkingstoename een geringe groei kent. Met de nieuwe wooninbreiding (Burgemeester Van Liefferingestraat met 50 wooneenheden) en de geplande woonuitbreiding (Rodendries en Kartuizerdries met 150 wooneenheden) groeit ons dorp met 200 woonheden. Op circa 800 wooneenheden betekent dit een toename, op korte termijn, met ongeveer 25 %. Blijkbaar hanteren jullie een andere definiëring van bevolkingstoename als wij? Wij zijn van oordeel dat ons dorp een sterke bevolkingstoename kent. Maar let wel, iedereen is van harte welkom en zullen wij warm onthalen. Tevens willen wij wel aanhalen dat er grenzen zijn aan de groei.

En stop alsjeblieft met Schendelbeke een 'satelliet' te noemen. Dit zet kwaad bloed bij de inwoners. Alsof we in een kunstmatige baan om het stadscentrum van Geraardsbergen heen circuleren. Dit begrip geeft ons nu de indruk dat we eigenlijk niet essentieel, en eerder bijkomstig, zijn bij deze afbakeningsoefening. Of is dit werkelijk zo?

· Moet Schendelbeke dorp opgenomen worden binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk Geraardsbergen?

Op vandaag beschikken we over té weinig argumenten - zowel pro als contra - om hier een éénsluidend advies over te formuleren. Zowel in de startnota als in de antwoorden op vragen die hieromtrent werden gesteld tijdens de digitale participatiemomenten, kregen we weinig tot geen overtuigende argumenten.

En de schaarse argumenten die worden gegeven, worden door de inwoners vaak als nadelig gepercipieerd: meer verdichting (lees verstedelijking), minder groen en meer beton, stijgende druk op de mobiliteit en verlies van het dorpskarakter.

Op vandaag bestaat dus de neiging/tendens om 'negatief' te adviseren.

Maar... we beseffen al te goed dat Schendelbeke verder zal ontwikkelen. Zelfs zonder deelplan en/of opname binnen het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Daarom pleiten we voor de opmaak van een 'Masterplan Schendelbeke' waarin wordt ingezet op de versterking van de leefbaarheid én 'een groei op mensenmaat' primeert.

Dit integraal toekomstplan voor Schendelbeke moet dienen als toetsingskader voor elke verdere ontwikkeling, op welk bevoegdheidsdomein dan ook. En plaats ruimen voor het huidige ad hoc-beleid.

En we durven hopen op de nodige lef en moed om dit, samen met ons, te realiseren. We stellen een uitgestoken hand vast van zowel de provinciale als de stedelijke overheid. Tijdens het participatiemoment van 27 mei verklaarden zowel Davina De Palmenaer (participatiemedewerker Provincie Oost-Vlaanderen) als schepen Véronique Fontaine (schepen ruimtelijke ordening Stad Geraardsbergen) dat dit tot de mogelijkheden behoort.

· Het Masterplan Schendelbeke omvat best volgende uitdagingen.

Zoals hierboven reeds vermeld is dit masterplan een integraal plan dat verschillende beleidsdomeinen omvat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit kwalitatief leefbaarheidsplan moet hét toetsingskader worden waarbij de leefbaarheid van de inwoners wordt versterkt.

Wij zien alvast volgende uitdagingen:

· Aangenaam en kwalitatief wonen staat voorop.

Woonuitbreiding past niet binnen ons verhaal. Daarover lees je meer in punt 2.

Wooninbreiding daarentegen wel. Dit past, ons insziens, volkomen in de verdichtingsvisie die ook jullie promoten. Maar dan willen we wel graag jullie aandacht vestigen op drie belangrijke aspecten, waarbij er heel veel aandacht wordt geschonken aan de 'beeldkwaliteit' (geen kakofonie meer van verschillende bouwstijlen afhankelijk van de goesting van de bouwheer/projectontwikkelaar):

 • De renovatie van het sterk verouderde (> 50 jaar) woningarsenaal én leegstand. Denk maar aan de geldende klimaatdoelstellingen. Hier moet een proactief beleid rond geformuleerd worden. We denken aan renovatiepremies, sterk inzetten op een algemene én doelgroepgerichte informatie- en sensibiliseringcampagne, een personele inzet om burgers te ondersteunen bij het aanvragen van verschillende subsidies bij diverse instanties,...
 • Nieuwbouw/inbreiding op basis van de reële woningnoden op de lokale huisvestingsmarkt. Denken we maar aan kleine wooneenheden (senioren, alleenstaande gezinnen,...) maar met collectieve (ontmoetings-) voorzieningen. Hier past ook ons streven naar een nieuw buurthuis en -park in. Hierbij verwijzen we ook graag naar de woonstudie die tijdens de aanloopfase werd uitgevoerd.
 • En de 'uitgeleefde' sites die het dorpszicht bepalen en die met leegstand bedreigd worden of reeds leeg staan. Denken we maar aan het buurthuis, de pastorie en pastorietuin, de kleuterschool, hoeve Van der Schueren,... Welk dorpszicht bieden zij vandaag nog en wat in de toekomst? Maar vooral de vraag welke bestemming zij krijgen, interesseert ons fel. Voor het buurthuis hebben wij een duidelijke visie. Voor de andere, die niet tot het openbaar domein behoren, is het aan de eigenaars om een visie te ontwikkelen. Wij zijn graag bereid hieromtrent mee te denken én te werken.

· Een veilig en verzorgd openbaar domein.

 • Dorpsbewoners zijn vragende partij om meer groen en minder grijs te realiseren. Een aantal sites binnen de dorpskern zijn doorheen de jaren verhard (zie nota in bijlage) ten gunste van de wagen maar kunnen, mits enige bijsturingen en eerder kleine infrastructurele ingrepen, weer ingericht worden als kleine groene 'ontmoetingsplaatsen' waar het 'kleine ontmoeten' eerder centraal staat: mensen die een zitbank delen om een babbeltje te slaan, waar mensen gezellig kunnen 'buurten',...
 • Plaatsen - binnen en buiten - waar mensen elkaar kunnen tegenkomen en ontmoeten. Hier past onze ijver voor een nieuw buurthuis en -park in. Maar ook de vele kleine dorpsplekjes die mits kleine infrastructurele aanpassingen het dagelijkse 'kleine' ontmoeten stimuleren. Zie ook hierboven. We geven hierbij ook graag aan dat bij nieuwe projecten (zowel inbreidings- als uitbreiding) de gemiste kansen illustratief zijn. Blijkbaar is nog niet iedereen doordrongen van het nieuwe Vlaamse beleid en blijft het maximaliseren van elke vierkante meter bouwgrond primeren?

· Vlotte verkeersdoorstroming in het dorp met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.

 • De Schendelbekenaar moet zich prettig, veilig en verzorgd kunnen verplaatsen binnen het eigen dorp. Enerzijds willen we de verkeersinfrastructuur en het verkeer plannen op maat van zowel 8-jarigen als 80-jarigen én anderzijds willen we de dorpelingen aanmoedigen (sensibiliseren) een verplaatsing binnen het dorp te voet of per fiets te doen, indien mogelijk. Hierbij hanteren we het STOP-principe.
 • De niet-Schendelbekenaar moet zich tijdens zijn of haar doortocht of eindbestemming voegen naar deze algemeen geldende principes:

° Een aantal straten zijn nu 'overbelast' en sommige kunnen zeker als 'sluipweg' gecatalogeerd worden voor het - tijdens piekmomenten - drukke, soms te zware, en vaak snelle verkeer. We denken hierbij aan de noord-zuid-as die het dorp doorklieft (Moenebroekstraat/Kerkborre) en het zeer zwaar te verduren heeft. Maar er is ook de oost-west-as (Ganzestraat/Dagmoedstraat) die heel veel 'extern' verkeer kent. Op basis van verder (micro-)onderzoek moeten hier de nodige maatregelen genomen worden.

° Het doorgaand verkeer naar het bedrijventerrein willen we liever niet meer via de dorpskern zien verlopen. Daar hebben we een voorstel voor dat je leest bij punt 2. Een knip in de Dagmoedstraat moet er toe leiden dat er geen verkeer meer mogelijk is naar het bedrijventerrein vanuit de dorpskern. En tevens willen we een naamswijziging van de Dagmoedstraat op het grondgebied van het huidige bedrijventerrein.

· Mirakeloplossingen voor de ervaren parkeerdruk bestaan niet.

Enerzijds is er het verouderd woningarsenaal (cfr. 1.2.1) die niet beschikt over een garage en anderzijds zijn er recente ontwikkelingen (nieuwbouwappartementen) die niet altijd beschikken over voldoende parkeerplaatsen. Maar algemeen moeten we hier zeker ook duiden op het toegenomen wagenbezit per woningeenheid waarvoor niet altijd een parkeermogelijkheid op private eigendom is voorzien.

Dit maakt dat het publieke domein ook onder druk staat van de (toegenomen) hoeveelheid geparkeerde wagens.

Ook in ons dorp is die druk in bepaalde (deel)straten, en volgens de beleving van de bewoners, fel toegenomen en wordt die als hinderlijk ervaren. Denken we bijvoorbeeld aan het eerste gedeelte van de Dagmoedstraat (ten zuiden van de spoorweg).

Ons lijkt het noodzakelijk dat hier bijkomend (micro-)onderzoek noodzakelijk is om deze subjectieve ervaringen te staven/objectiveren én op basis van reële noden de noodzakelijke maatregelen te treffen. We zijn graag bereid om hierrond mee na te denken.

Hier willen we graag ook wijzen op een mogelijke herinrichting van de stationsomgeving van Schendelbeke. Tijdens de weekdagen parkeren veel pendelaars zich, gedurende de tijd van de werkdag, op het nabijgelegen kerkplein. Volgens ons is het perfect mogelijk, mits een relatief kleine kostprijs, een 30-tal onverharde (waterdoorlatende) parkeerplaatsen te voorzien parallel aan het verlengde perron van Schendelbeke.

Maar wil Infrabel dit ook? Zie ook 'doortrekken van de (geplande) fietssnelweg'?

· Goede bereikbaarheid/nabijheid (fiets, openbaar vervoer, auto) van diensten en

voorzieningen, en dit zeker voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Schendelbeke volgt hierin het voorbeeld van de meeste andere dorpen. Openbare diensten worden gecentraliseerd en lokale kleinhandel verdwijnt (lees: 'is niet meer leefbaar'). Naar de zeer nabije toekomst houdt dit verschillende denkpistes in:

° Houdt de organisatie van de nieuwe vervoersregio voldoende rekening met de reële mobiliteitsbehoeftes van de Schendelbekenaren?

° Hoe ver staat het met de plannen om de geplande 'fietssnelweg' door te trekken richting Ninove? Dit traject, vertrekkende van het station van Schendelbeke, zou langs de spoorweg gerealiseerd worden.

° Kan er terug nagedacht worden over een 'decentralisatie (heet dat tegenwoordig niet 'outsourcen'?) van lokale openbare dienstverlening? Bijvoorbeeld: zitdagen in een nieuw buurthuis?

° Kunnen kleinschalige economische (buurtwinkel met diverse publieke dienstverlening) buurtpunten onderzocht en ondersteund worden? Het onderzoek naar voldoende kritische massa en de bereidwillige medewerking van dorpsbewoners om niet mee te gaan in de alomtegenwoordige prijzenslag is hierin cruciaal.

· Inzetten op sterk sociaal kapitaal en burgerschap én identificatie met het dorp.

Voorgaande punten dragen hier zeker toe bij.

Maar aanvullend willen we hier zeker nog volgende aspecten aanhalen:

° het blijvend inzetten op het warm onthaal en verbinden van nieuwe inwoners met de 'autochtonen';

° het verenigingsleven vernieuwen en enten op de noden/behoeften van de dorpelingen en dit lokaal ondersteunen/faciliteren;

° zie eerdere bemerkingen betreffende 'identificatie met het dorp' (cfr. 1.2.1)

· De verwevingszone is een reële meerwaarde voor dorp en bedrijventerrein

Ook nu willen we graag aanvatten met het citeren van een alinea uit de startnota (pagina 109): 'Het toekomstbeeld van de verwevingszone vormt een mooie overgang tussen wonen en industrie. Een ingerichte groenzone met fiets- en wandelpaden verbindt 'onverenigbare' functies met elkaar. Het is aangewezen een verbinding tot stand te brengen zonder restruimte waardoor de verschillende functies in elkaar overvloeien. Het principe van de verwevingszone ligt in lijn met de visie van de Agripolis waar de sociale, economische en landschappelijke structuur duidelijk zichtbaar zijn in de woon- en werkomgeving van Geraardsbergen. In de verwevingszone komen die drie structuren samen: de koeien grazen naast de werknemers die rond de middag gaan joggen tussen de inwoners die via trage wegen hun woon-werkverplaatsing doen. De landschappelijke structuur speelt hier dus een verbindende factor. Iedereen wint en kwaliteit is de gemeenschappelijke deler.'

Naar dit toekomstbeeld hebben we wel oor. Hoewel het ons wel zeer idealistisch lijkt. Maar soit, hier willen we wel mee invulling aan geven.

Maar de participatiemomenten en de antwoorden op welbepaalde vragen doen ons eerder vermoeden dat het hier eigenlijk vooral te doen is om de creatie van extra bedrijventerrein. Dit geldt evenzeer voor het aansnijden van 'de driehoek'. En dit staat ver van het geschetste toekomstbeeld hierboven.

· Hoe wordt de verwevingszone in het nieuw te ontwikkelen PRUP 'ingekleurd' en hoe worden de verschillende functies hierbinnen juridisch verankerd?

Het huidige gewestplan en de inkleuring van de verschillende functies geniet alvast het voordeel van de twijfel. Ook al is de exacte scheiding - zo staat in de startnota te lezen - tussen de verschillende functies niet altijd even duidelijk, zijn die nu wel duidelijk te onderscheiden: er is een groene bufferzone, er is een oranje recreatiegebied en er is een rood-wit gearceerd woonuitbreidingsgebied.

Onze onbeantwoorde vraag blijft: Welke kleur krijgt de nieuw te ontwikkelen verwevingszone dan binnen het gewestplan? En hoe veranker je juridisch welke functies waar hun bestemming krijgen?

De Schendelbekenaren willen dat het toekomstbeeld wordt geconcretiseerd en duidelijk zien welke functie waar wordt ingeplant.

· Herbestemming JA, onteigening NEEN

willen graag van dit momentum gebruik maken om een 'herbestemming' mogelijk te maken voor de zogenaamde verwevingszone. Zo meteen gaan we dieper in op een aantal denkpistes.

Maar eerst willen we ons heel duidelijk uitspreken - welke herbestemming er ook komt - tegen het onteigenen van bepaalde percelen. Dit moet je lezen als een 'bezwaar'.

Met 'bepaalde percelen' bedoelen we hier: de bestaande (en bewoonde) woningen die zich nu binnen de zogenaamde verwevingszone situeren, de tuinen van bewoners die gedeeltelijk binnen de verwevingszone vallen, en de percelen die nu door aanwonenden (economisch) geëxploiteerd worden. Denken we maar aan landbouwactiviteiten en het runnen van een manège. We zijn ervan overtuigd dat hiervoor juridische middelen bestaan om de bovenvermelde percelen te 'regulariseren'.

Natuurlijk blijft het een moeilijke oefening voor ons om exact te bepalen over welke percelen het hier gaat daar ook de afbakeningslijn van de bedoelde verwevingszone niet tot op perceelsniveau werd getekend. Dit verwachten we wel van het volgende ontwerp.

Over andere percelen, die mogelijks dienen als speculatieve opbrengsteigendom, spreken we ons hier niet uit. Ook daarvoor bestaan er wellicht juridische instrumenten die mogelijks de waardevermindering compenseren.

· Welke kansen/uitdagingen zien wij voor de verwevingszone?

Hieronder volgen enkele ideeën die, volgens ons, perfect passen binnen het door jullie geschetste toekomstbeeld. We maakten tevens een ruwe schets welke functies we op welke locaties zien. Maar deze schets willen we graag met jullie delen tijdens een overlegmoment waar we tevens de gelegenheid krijgen één en ander toe te lichten.

· Een recrea(c)tieve groene bufferzone scheidt de woonfunctie duidelijk van andere functies.

Hoewel jullie in de startnota schrijven dat een groene bufferzone op vandaag een financiële last betekent, zien we in de aanleg van een recrea()tieve groene buffer een duidelijke meerwaarde. En dit helemaal in lijn met het geschetste toekomstbeeld.

Afhankelijk van de functie - landbouw, park- of recreatiegebied, bedrijven - die ze moet scheiden van de woonzone, varieert de gewenste breedte van de bufferzone.

De groene bufferzone grenst als het ware aan de achtertuin van iedere Schendelbekenaar die nu langs de verwevingszone woont. Dit geldt ook voor de nieuwe inwoners van de Rodendries en Kartuizerdries (sociale huisvesting die werd gerealiseerd binnen het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Dagmoedstraat).

In deze groene bufferzone is heel veel recreatie mogelijk: de aanleg van een Finse piste, een BMX-parcours, kleine natuurlijke en avontuurlijke speelterreintjes (ter compensatie van de gemiste kansen bij de aanleg van de nieuwe woonwijk), kleine rustplaatsen,...

Maar tevens kan er een educatief voedselleerpad ingericht worden waarbij de Agripolis Geraardsbergen wordt onderwezen.

Een duidelijke meerwaarde voor de bewoners van Schendelbeke én de werknemers van het bedrijventerrein.

En de aanleg en onderhoud ervan kan voor nieuwe tewerkstelling zorgen. Denken we maar aan het maatwerkbedrijf De Dagmoed die mensen met een grote afstand tot het normale arbeidscircuit tewerkstelt.

· Het huidige (nog bestemde) woonuitbreidingsgebied wordt een ruimte voor een voedselhub.

Het woonuitbreidingsgebied dat nu nog voorzien is in het Gewestplan, ten noorden van de Dagmoedstraat, wordt herbestemd tot voedselhub, zoals beschreven in de startnota. Mits de voorwaarden die we hierboven beschreven in punt 2.2.

Ons lijkt dit het geschikte gebied om op te laden met experimenten rond kleinschalige nieuwe voedselteelten. En/of aan korte keten landbouw te doen en/of lokale voedselverwerking te realiseren. We denken hierbij tevens aan zelfpluk-/zelfoogst-boerderijen waar de afstand tussen producent en consument zeer klein is.

Maar ook een ambachtelijk broodatelier, een kaasmakerij, een wilde bloementuin,... en dergelijke kunnen er een plaats krijgen.

· Naast het reeds bestaande indoor-recreatieaanbod is er nog plaats voor openluchtsporten.

Op vandaag is het nog wachten op de opening van de bowling en binnenspeeltuin. Maar uit goede bron vernemen we dat diezelfde (vrijetijds-)ondernemer ook nog buitenbanen plant om o.a. te padellen.

Het zou leuk zijn indien het vrijetijdsaanbod zich nog verder ontwikkelt en we zo een grotere recreatiesite creëren binnen de verwevingszone.

We wijzen ook nog eens op het recrea(c)tieve aanbod binnen de groene bufferzone (2.3.1)

· Kleinschalige, niet hinderlijke economische activiteiten bij de uitbreiding van het bedrijventerrein binnen de verwevingszone.

Bovenvermelde verweefbare bedrijven sluiten, naar ligging, best zo dicht mogelijk aan bij het huidige bedrijventerrein. En worden best bereikt via de huidige Dagmoedstraat (zie voorstel punt 2.3.6 betreffende de mobiliteit binnen de verwevingszone). Deze straat wordt wellicht best aangepast om een vlotte doorstroming te realiseren.

Wanneer we een eventuele verhuis van bedrijven op de huidige UNAL-site in ogenschouw nemen, is er - volgens ons - geen plaats voor ASCOOP en de vuurwerkmaker (té hinderlijk) en voor de firma Van Israël (een grote ruimtevreter).

In het huidige resterende woonuitbreidingsgebied is er enkel plaats voor economische activiteiten bedoeld onder punt 2.3.2.

· Centrale voorzieningen met gedeelde functies verrijken niet enkel de bedrijvenzone maar ook het dorp.

Ook dit idee uit de startnota (pagina 108) zijn we wel genegen.

Bij die centrale voorzieningen denken we vooral aan eenoverdekt marktgebouw waar diverse lokale/regionale voedselproducenten en -verwerkers hun goederen, volgens het korte ketenprincipe, aan de man kunnen brengen. Producenten kunnen er zowel op permanente als op tijdelijke basis (bv. 1 à 2 dagen/week) een verkoopsruimte huren. Zo kan er misschien een boerenmarkt op zaterdag ontstaan.

In het overdekte marktgebouw zijn ook andere diensten aanwezig zoals horeca, vergader- en co-working ruimtes,... Dit zou een mooi aanvulling zijn op het reeds bestaande bedrijvencentrum. Het onderhoud en enkele diensten kunnen hier ook voor extra tewerkstelling zorgen. We denken hierbij terug aan maatwerkbedrijf De Dagmoed die reeds her en der het onderhoud van gebouwen voor hun rekening nemen. Maar misschien hebben zij ook wel zin om hier een horecaproject met hun doelgroepwerknemers uit te baten.

Dit gebouw wordt best centraal ingeplant binnen de verwevingszone. Bij dit gebouw is een ruime parking aanwezig die tevens als centrale parking dient voor de werknemers van alle te realiseren bedrijven én voor de klanten van alle bedrijven die binnen de verwevingszone worden gerealiseerd. Via wandel- en fietspaden wordt de verbinding met alle bedrijven binnen deze zone gerealiseerd.

· De mobiliteit wordt binnen deze verwevingszone tot het strikt noodzakelijke herleid en laat geen doorgaand verkeer toe.

Graag formuleren we volgende voorstellen:

 • De Dagmoedstraat 'knippen' na het laatste woonhuis als je vanuit de dorpskern naar het bedrijventerrein rijdt en waar de huidige bufferzone begint. Deze ingreep sluit definitief het doorgaand verkeer af vanuit de dorpskern naar het bedrijventerrein en zal ook het verkeer binnen de dorpskern zelf al een deel ontlasten;
 • De Dagmoedstraat die nu in het bedrijventerrein gelegen is met een nieuwe naam bedenken. Dit om GPS-bestuurders niet meer door de dorpskern te leiden wanneer ze eigenlijk de Dagmoedstraat in het bedrijventerrein als eindbestemming hebben. Zo vermijden we ook dat (buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs zich niet meer vast rijden in de dorpskern;
 • Een nieuwe weg aanleggen die de Dagmoedstraat rechtstreeks en noordwaarts verbindt met de Aalstsesteenweg. Deze weg takt aan op de Dagmoedstraat ongeveer ter hoogte van de Rodendries. Zo geven we een oplossing aan de niet voorziene verkeersontsluiting vanuit de nieuwe woonwijk ten zuiden van de Dagmoedstraat. Ook hier zorgen we weer voor een kleinere verkeersdruk in de dorpskern.

Deze nieuwe weg ontsluit tevens de bedrijven en centrale voorzieningen van de verwevingszone ten noorden van de huidige Dagmoedstraat naar de Aalstsesteenweg. De centrale voorzieningen (met parking) zijn best gelegen langs deze nieuwe weg en vormen een kruispunt om zo alle bedrijven ten noorden van de Dagmoedstraat te bereiken.

Deze weg wordt best zo aangelegd dat bij niet uitnodigt tot snel verkeer én dat hij geen vrachtverkeer stimuleert zo het dorp in te rijden;

 • De nieuwe bedrijven ten zuiden van de Dagmoedstraat worden bereikt vanuit de (te vernieuwen) Dagmoedstraat (met een nieuwe naam) die komt vanuit de huidige bedrijvenzone. Ook hier zal een nieuwe doodlopende weg, zuidwaarts en richting spoorweg, moeten gerealiseerd worden om de bedrijven te bereiken. Ook van hieruit is er geen doorgaand verkeer met de wagen mogelijk richting dorpskern.

· De driehoek wordt niet her bestemd voor meer hinderlijke bedrijvigheid.

Momenteel is de driehoek ingekleurd als waardevol agrarisch gebied. Dit wensen wij zo te behouden. In de startnota wijzen jullie er zelf op dat de relatie van het dorp met het omliggende landschap moet hersteld worden.

Deze herbestemming druist in tegen deze gedachte.

En we denken ook aan de aanpalende bewoners van de Astridlaan. Deze dreigen gewurgd te raken tussen een razend drukke steenweg met zicht op een bedrijventerrein vooraan hun huis én nog eens, meer hinderlijke, bedrijvigheid in hun achtertuin. Bovendien bestaat de dreiging dat het (vracht)verkeer nog meer toeneemt. En er is nu reeds een dreigende verkeerscongestie. Er zijn grenzen.

Nieuwe bedrijfsruimte wordt volgens ons beter noordwaarts gezocht vanwaar het zwaar vrachtverkeer reeds komt en waar de verkeersontsluiting beter is dan de nu voorgestelde plaatsen. Kan er geen aansluitende bedrijvenruimte worden ontwikkeld ter hoogte van de Brambroek/Derito? Maar we willen hier geenszins de hete aardappel doorschuiven. Ook daar is er waardevol agrarisch gebied.