"Schendelbeke 2030:" een masterplan voor het dorp:

Ter voorbereiding van het Masterplan voor ons dorp, hebben we onder andere een bevraging van de bevolking georganiseerd om te peilen naar de verwachtingen wat betreft inrichting van het dorp.

Daaruit kwamen volgende prioriteiten naar voor:

 • Participatie!
 • Kwaliteit van het leven in Schendelbeke:
 • rust en ruimte, behoud en creatie van groene ruimtes
 • behoefte aan ontmoetingsplekken
 • verkeer en mobiliteit: veiliger verkeer, snelheidscontroles, aanleg of herstel van voet- en fietspaden,
 • graag meer verbindingen over het spoor en meer busstopplaatsen

Burgemeester Ann Panis heeft deze prioriteiten genoteerd en geeft aan dat ze een plaats zouden kunnen krijgen in het meerjarenplan van de nieuwe coalitie.

· Achtergrond:

De antwoorden en bemerkingen op onze bevraging worden doorspekt van de ongerustheden die bij de Schendelbekenaar spelen:

· Ten eerste is er de kandidatuur van Geraardsbergen voor het voorzien van een legerkazerne op haar grondgebied, en dit meer bepaald ter hoogte van de Godsbergkouter in Schendelbeke. Dit kazernedossier verdeelt het dorp en tekent tevens de manier waarop de bevolking naar andere dossiers kijkt.

· Ten tweede is er het PRUP waar de Schendelbekenaar terecht verwacht dat het voorstel dat tot stand kwam tijdens de participatie-avonden met de Provincie, in het verdere proces van het PRUP verankerd zal worden. De bevolking wil alleszins kort op de bal spelen op dit vlak en goed geïnformeerd blijven, wat in dit dossier bijzonder goed verloopt tot hiertoe.

· De Schendelbekenaar benadert alle dossiers die de rand van het dorp raken als een geheel: het PRUP, de mogelijke legerkazerne, de geplande leemontginning ten noorden van de N460, de plannen van inplanting van windmolens langsheen die zelfde N460; naast de hoogspanningslijn en de gasleiding die er al liggen lijkt het erop dat de lasten die Groot Geraardsbergen te dragen heeft in Schendelbeke komen te liggen.

· Daarnaast heeft de dorpskern ook een aantal noden los van gezegde randprojecten; wij pleiten voor een integraal 'Masterplan' voor een leefbaar Schendelbeke waarin we de verdere ontwikkeling van het dorp uittekenen. We menen te begrijpen dat het stadsbestuur hiervoor verantwoordelijk is en bereid is ons te helpen bij de ontwikkeling ervan; uiteraard is het de wens van de Schendelbekenaar dit plan dan ook in realiteit omgezet te zien

· Inhoud

· Hoe willen we verder participeren?

Deze tekst geldt als een uitgestoken hand van de dorpsraad schendelbeke om verder betrokken te worden tijdens het planningsproces van de diverse projecten die in en rond het dorp overwogen worden, zodat de dorpsraad de bewoners kan informeren.

De Schendelbekenaar geeft aan zich niet gehoord en niet beluisterd te voelen, en geeft ook mee onvoldoende door de stad geïnformeerd te worden.

De dorpsraad vraagt daarom actief benaderd te worden bij elk nieuw project en bij elke belangrijke stap in de reeds lopende projecten.

De burger van vandaag vraagt betrokken te worden bij het overleg over belangrijke themas als ruimtelijke ordening, inplanting/verhuis van industrie (cfr 'driehoek' ) maar evengoed inplanting van hinderlijke uitbatingen in het industrieterrein en daarbuiten (geur-, geluid- en lichtvervuiling), en zeker een kazerne.

De belangen van bedrijven en het algemeen belang kunnen verzoend worden met een eventueel verschillend belang van de omwonenden en andere betrokken burgers, als de uitbatingsvergunningen onderworpen worden aan voorwaarden om de rechten van de bewoners te respecteren.

· Een 'Masterplan' voor ons dorp:

· Kwaliteit van het leven in Schendelbeke dorp

a. Rust en groene ruimte

De bewoners geven aan graag in Schendelbeke te wonen omwille van de rust en de open groene ruimten in en rond het dorp. Voor hen is het prioritair om deze rust en open ruimte te bewaren, ja zelfs de open groene ruimten uit te breiden.

è Stopzetting van de verdere bebouwing: De bewoners geven aan dat de bebouwing in het dorp te sterk is toegenomen in de voorbije jaren, en dat het dorp daardoor zijn dorps karakter dreigt te verliezen. Op korte termijn zijn er immers 25% wooneenheden bijgekomen door de bouw van 200 nieuwe wooneenheden.

Wij pleiten om die reden voor :

 • stopzetting van verdere woonuitbreidingsplannen en
 • renovatie van het verouderde patrimonium in de bestaande dorpskern:
 • renovatiepremies,
 • sterk inzetten op een algemene én doelgroepgerichte informatie- en sensibiliseringcampagne,
 • inzet om burgers te ondersteunen bij het aanvragen van verschillende subsidies bij diverse instanties,…aangezien burgers toch nog aangeven niet op de hoogte te zijn van premies
 • nieuwbouw/inbreiding op basis van de reële woningnoden op de lokale huisvestingsmarkt. Denken we maar aan kleine wooneenheden (senioren, alleenstaande gezinnen,…) maar met collectieve (ontmoetings-) voorzieningen. Hier past ook ons streven naar een nieuw buurthuis en –park in.

b. Behoefte aan ontmoetingsplekken

Dorpsbewoners zijn vragende partij om meer groen en minder grijs te realiseren. Een aantal locaties binnen de dorpskern kunnen, mits eerder kleine infrastructurele ingrepen, geherwaardeerd worden naar kleine groene ontmoetingsplekken waar mensen een zitbank delen om een babbeltje te slaan, gezellig kunnen 'buurten',…

 • Een aantal voorbeelden van dergelijke plaatsen binnen en buiten:
 • Hier past onze ijver voor een nieuw buurthuis en –park in. De Schendelbekenaar apprecieert de aanwezigheid van het buurthuis, en vraagt verder te gaan op de ingeslagen weg wat betreft renovatie;
 • Vele kleine dorpsplekjes kunnen met kleine aanpassingen kleine ontmoetingen stimuleren.
 • Onderhoud van de trage wegen;
 • Aanplanten van boompjes langs de straten in het dorp;
 • Aanleg van parkjes in het dorp zoals bijvoorbeeld de tuin van de pastorie (wat uiteraard aan de eigenaar behoort om daarrond een visie te ontwikkelen), de leegstand daarvan wordt gepercipieerd als een grote gemiste kans.
 • Speelpleinen voor de kinderen, waarbij het fijn zou zijn een zitbank te voorzien voor wie hen begeleidt, voor de wandelaars.

· Mobiliteit

a. Veilig verkeer:

De Schendelbekenaar moet zich prettig en veilig kunnen verplaatsen binnen het eigen dorp; een aantal pistes worden aangegeven in de enquête:

è Voetpaden en fietspaden veiliger maken, oversteekplaatsen aanleggen:

 • De voetpaden zijn niet overal even veilig (te smal, afhellend, losse stenen)
 • Fietspaden zijn afwezig of niet veilig afgebakend.
 • Trage wegen zijn niet onderhouden (staat van de weg, bv weg tussen het Vissenhol en de Hielaartstraat (gevaar om te vallen op de ongelijke stenen); gras maaien)
 • oversteekplaatsen zijn niet aangegeven waardoor oversteken vaak niet veilig kan gebeuren.

De dorpsraad stelt voor:

 • Oversteekplaatsen aan te duiden
 • Voetpaden veilig te maken waar nodig
 • Fietsstraten aanleggen in de dorpskern en politiecontrole organiseren op snelheid
 • Fietspad combineren met voetpad buiten de dorpskern, waar er onvoldoende plaats is voor een fietspad (mits de juiste signalisatie en markering op het wegdek)
 • De fietssnelweg Denderleeuw-Geraardsbergen door te trekken vanuit Ninove langs de spoorweg in Schendelbeke. Dit brengt mogelijke bezoekers naar een kleinhandel die broodnodig geacht wordt zeker voor minder mobiele inwoners (bakker, beenhouwer, kleine kruidenier, café..)

- Sluipverkeer ontmoedigen:

Een aantal straten zijn nu overbelast; sommigen kunnen zeker als sluipweg aanzien worden voor het verkeer tijdens piekmomenten, aan gevaarlijke snelheid vaak; soms met te zware voertuigen. Bijvoorbeeld:

 • Moenebroekstraat – Kerkborre als een soort noord-zuid-as door het dorp
 • Ganzestraat – Dagmoedstraat als een oost-west as met het verkeer van en naar het containerpark/Idemgem.

De dorpsraad ziet volgende eenvoudige oplossing:

 • Trajectcontroles langs de genoemde assen.

- Parkeerdruk verminderen.

Volgens de beleving van de bewoners is de parkeerdruk in ons dorp sterk toegenomen in bepaalde (deel)straten; ze wordt als hinderlijk ervaren, omdat ze de vlotte verkeersdoorstroming hindert en het zicht belemmert.

De dorpsraad stelt voor

 • Regelmatig politiecontroles op wettelijk toegelaten parkeren te houden;
 • Een duurzame oplossing te voorzien voor vrachtwagens
 • De stationsomgeving van Schendelbeke her in te richten door aanleg van een 30-tal onverharde parkeerplaatsen te voorzien parallel aan het verlengde perron van Schendelbeke.
 • Een grotere fietsstalling te voorzien aan het station, met laadpalen voor fietsen.

b. Openbaar vervoer:

De aanwezigheid van een station in ons dorp is een grote troef voor vele bewoners. Echter zijn de meesten onder hen vrager voor

 • uitbreiding van het aantal ritten na 20u 's avonds, en een betere dienstverlening tijdens het weekend
 • uitbreiding van de aansluitingen naar diverse steden (Aalst, Gent, Antwerpen)
 • uitbreiding van het aantal stopplaatsen van de Lijn (voor oudere mensen zijn velen te veraf gelegen)
 • in het algemeen zou het openbaar vervoer aangemoedigd kunnen worden door van het station een knooppunt te maken waar de verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen.

Besluit:

We lieten jullie proeven van ons voorbereidend werk voor de opmaak van een Masterplan.

De volgende stappen zijn:

 • We gaan op stap door ons dorp om concrete voorbeelden te verzamelen
 • We stelden een werkgroep samen om dit te doen.

u kan ons helpen door voorbeelden van plaatsen en situaties die volgens u een aanpak nodig hebben aan ons door te sturen via dorpsraadschendelbeke@gmail.com. Daarnaast kunt u zich ook opgeven om deel te nemen aan de werkgroep via datzelfde mailadres.

3. Wil je meer info kan dat via hetzelfde adres nl dorpsraadschendelbeke@gmail.com

4. Wil je liever geen e-mails maar wil je wel info,
    bel dan onze voorzitter Jan Thienpont De Coster op nr 0497/68 56 72